ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ အမွာစကား

Aung San Suu Kyi is the founder of the Daw Khin Kyi Foundation

“ကၽြန္မတို႔တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လြတ္ လပ္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းတစ္ခု တည္ ေဆာက္ဖုိ႔ အေရးတႀကီးလိုပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ ရာမွာ အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက ဖို႔လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာၿပီး တိုးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ငုပ္လ်ိဳးေနတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ေတြ ရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္အေပၚ ေစတနာထားတဲ့သူမွန္သမွ် ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။”

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဆိုတာဘာလဲ။?

မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒး ရွင္းကို ၂၀၁၀ တြင္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္း ေရးကို အဓိကထား၍ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာ ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ သည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာ သာမခြဲျခားဘဲ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူ ေသာ အလွဴအတန္းအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ တိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အားလံုး အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ကို တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈ မရိွပါ။ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ ျပည္ပရိွ ျမန္မာျပည္၏ မိတ္ေဆြမ်ားမွျဖစ္ေစ ရန္ပံုေငြႏွင့္ လွဴဒါန္း ေငြ၊ လူထုႏွင့္ ပုဂၢလိက ရန္ပံုေငြႏွင့္ တရားဥပေဒအရ ေသတမ္းစာပါအေမြကို လက္ခံပါသည္။

ဤေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခ်တည္ ေထာင္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို လက္ကမ္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္