ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း

Daw Khin Kyi, inspiration and mother to Aung San Suu Kyi

ေဖာင္ေဒးရွင္း အေၾကာင္း

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုထံမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၁၀ တြင္ ၄င္း၏ မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္အား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အမွတ္တရ တည္ေထာင္ထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံု တင္ထားသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးမွဴးအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ ဖြံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးကို အဓိကထား၍ ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမခြဲ ျခားဘဲ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အလွဴအတန္းအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ တိုးတက္ သြားပါက အားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈ မရိွပါ။ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အ ျခားရည္ရြယ္ခ်က္တူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ တကြအလုပ္လုပ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မိတ္ေဆြမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ လူတစ္ဦး (သို႔) အမ်ားပိုင္ ေငြ ေၾကးႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ ေသတမ္းစာပါ အေမြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို လက္ခံပါသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခ ခ်တည္ေထာင္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ျပည္ ထဲေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ လံုးတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရထားသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ႐ံုးလိပ္စာမွာ အမွတ္ ၅၄-၅၆ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဖာင္ေဒးရွင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ ပါတနာမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားကို လက္ခံပါသည္။

Daw Khin Kyi, inspiration and mother to Aung San Suu Kyi

ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အလယ္တြင္ ဂုဏ္ သိကၡာရိွရိွ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္မႈ၏ အရသာကို ခံစားခြင့္ရိွသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ ဤရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားႀကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ႀကီးမားၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာျဖစ္သည္။ လမ္းပန္းခက္ခဲေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားစြမ္းရည္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းမ်ား ပြင့္လင္းေစျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထားရိွသည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္

ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုသံုးရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာ့ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးပုံစံအသစ္ႏွင့္ ၄င္းကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို တည္ ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည္။ အားလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံရသည့္ ပညာ ေရးစနစ္ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ ေပးရမည္။ ျပည္သူမ်ားကို ေကာင္းမြန္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ေဆးဝါး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္၊ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာေရး စနစ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ စသည့္ ျပည္သူလူထု ကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ တစ္ရပ္ကုိ ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသည္တို႔မွာ ႀကီးမားေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုတည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ပါ။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပါင္း စပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ စြမ္းရိွၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝေစမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျဖစ္လာၿပီဟု ယံုၾကည္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္း၏ အကူအညီလိုအပ္ပါသည္။ အားလံုး အတူတကြ ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

Daw Khin Kyi, inspiration and mother to Aung San Suu Kyi

ေဒၚခင္ၾကည္

ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိခင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ိဳးသမီးသံအမတ္ ေဒၚခင္ ၾကည္၏ အမည္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ကုိ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ပညာေရးၿပီးဆံုးၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ ႏွင့္သူနာျပဳဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အထက္တန္းသူနာျပဳအျဖစ္ တာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၊ ဂ်ပန္ ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွ ေဆး႐ံုလာ တက္ သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ စတင္ဆံုဆည္းခဲ့ပါ သည္။ ထိုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚတြင္ သစၥာရွိေသာ ဇနီးမယားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး သားသမီး (၃) ေယာက္အေပၚတြင္ တာဝန္ ေက်ပြန္ေသာ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ တြင္ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရျခင္းႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ တိုင္းျပည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားလည္း ပ်က္လြင့္သြားရသည္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္ေသာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္အတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၂ အထိ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ကာလတြင္ သူမ၏ က်န္းမာ ေရးအသိပညာမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးရကာစျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တြင္ မိခင္ ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ ၿပီး ၁၉၅၃ မွ ၁၉၅၈ အထိ မိခင္ႏွင့္ကေလး သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီ အစဥ္ေကာ္မရွင္၊ ဗမာျပည္ က်န္းမာေရးႏွင့္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာင္စီ၊ အမ်ိဳးသမီးေကာင္စီႏွင့္ ဗမာျပည္အ ေရးေပၚလူနာတင္ကားတပ္ဖြဲတို႔တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရတစ္နည္းလမ္မ်ား ျဖန္႔ေဝေရးေကာင္စီမွတ ဆင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို ျမွင့္တင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ မွ စ၍ ၈ႏွစ္လံုးလံုး ဗမာျပည္သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားဆရာမ မ်ား၏ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ တြင္ သမၼတဦးႏုမွ ေဒၚခင္ၾကည္ကို အိႏိၵယႏွင့္ နီေပါသို႔ ဗမာျပည္၏ သံအမတ္အျဖစ္ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ထို ရာထူးတြင္ ၁၉၆၇ အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ သမိုင္းတြင္ သံအမတ္ရာထူးရရိွသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိမိတတ္ကၽြမ္းသည့္ ေဆးပညာျဖင့္ လူနာမ်ားကို ျပဳစု ကုသေပးျခင္း၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူအမ်ားအေပၚ ေမတၱာတရားျဖင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေသာ အနာဂတ္တြင္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈရိွျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးစသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ထံမွ ျမစ္ ဖ်ားခံေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၁၉၈၉ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္မ မွတ္မိတတ္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး မိခင္ႀကီးဟာ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ ေရးအေၾကာင္းကို ေျပာ႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြမွာပါ ထည့္သြင္းျပပါတယ္…ကၽြန္မတို႔ဟာ ကိုယ္ဖို႔ပဲမၾကည့္ဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအတြက္ လည္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကင္နာေပးရမယ္။ နား လည္ေပးရမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဖူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ တိုင္း ျပည္အတြက္ တိုးတက္ေရးဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။”

Daw Khin Kyi, inspiration and mother to Aung San Suu Kyi

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔၏ သမီးျဖစ္ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ျပည္ သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မရရိွ သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားတန္ဖိုးမ်ားကို ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿပီး ၾကြယ္ဝခ်မ္း သာသည့္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္လာေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည္။

၁၉၉၁ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို လက္ခံရရိွသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ဆုကို ကိုယ္တိုင္လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ ခြန္းတြင္

“ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္မကိုယ္ ကၽြန္မ တစ္ကယ့္ ကမာၻရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ ေတာ့ဘူးလို႔ေတာင္ ခံစားရခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ ကမာၻဟာ ကၽြန္မရဲ႕အိမ္ပဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အက်ဥ္းက်ခံေနရ တဲ့သူမ်ား အတူတကြေပါင္းစည္းေနတဲ့ မလြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ကမာၻလည္းသီးျခားရွိေနသလို၊ လြတ္လပ္မႈရရွိေနတဲ့ ကမာၻလည္းရွိတယ္”

သို႔ေသာ္ ဆုရၿပီးတဲ့အခါ သူမရဲ႕ယံုၾကည္မႈဟာ

“ႏိုဘယ္ဆုဟာ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနမႈမ်ားကို ကမာၻ တဝွမ္းလံုးကို သိရိွေစတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ထားလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။”

ဧၿပီ ၂၀၁၂ တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရယူ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေနၿပီး သူမ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို တိုင္းျပည္တြင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည္။