လုထုပညာေပးသင္တန္း

ႏိုင္ငံသားတာဝန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမ်ားအၾကားတြင္ ညီညြတ္စြာေနထိုင္နည္းမ်ားကို ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို တစ္ခုျဖစ္ေသာ “မုတ္ဦး” ႏွင့္လက္တြဲကာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုပညာ ေပးသင္တန္းေပးအပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။