အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အေရးပါပံုကို အစဥ္အၿမဲအသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေရး သည္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူထု၏ အေျခခံေသာ အဂၤလိပ္ ဘာသာ အရည္အခ်င္းတိုးျမွင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ အကူအညီျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းေပးမည္ (ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းေပး ျခင္း)။ ပထမသင္တန္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အေယာက္ (၄၀) ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို လုပ္အားေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္ တြဲလုပ္လိုသူမွန္သမွ်ကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။