စာၾကည့္တိုက္

လုပ္ငန္းတာဝန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ဗဟု သုတျမင့္မားသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားတြင္ စာဖတ္ၾကသည့္ အေလ့အက်င့္ကို ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးရန္။
  • ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကို ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား စနစ္တက်အသံုး ျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ရန္။
  • တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးစနစ္ကို သင္႐ိုးႏွင့္ သင္႐ိုး ျပင္ပ စာအုပ္မ်ား (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာ)၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာ တမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံရန္။
  • ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ ေနရာမ်ား တည္ ေထာင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း၊ လူထုပညာေပးသင္တန္း၊ ကုန္ေဈးႏႈန္း စသည္တို႔ကို သိရိွႏိုင္ရန္။
  • စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ဗဟုသုတျမင့္မားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကို တည္ေထာင္ရန္။
  • စာဖတ္အေလ့အက်င္ကို ျမွင့္တင္ရန္ နာမည္ ႀကီးစာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ စာေပေဟာ ေျပာပြဲမ်ား လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ civic society၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္။
  • အေျခခံကြန္ပ်ဴတာပညာကို ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားေသာ အရပ္သားမ်ားအား သင္ ၾကားေပးရန္၊ ေခတ္မီနည္းပညာကို အသံုးခ်၍ အင္တာနက္မွတဆင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္။

စာအုပ္လိုအပ္မႈ

ကနဦးတြင္ လုပ္ငန္းစရန္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ အုပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ေပါင္း ၁,၅၀၀ အုပ္ကို လစဥ္ ျဖည့္တင္းမည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္အားလံုးကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ စီမံ ကိန္း႐ံုးမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာ ေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ အဂၤလိပ္စာ၊ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အေရာင္းရဆံုး ဝတၳဳရွည္၊ ဝတၳဳတို၊ ကဗ်ာစုစည္းမႈ၊ အက္ေဆးႏွင့္ ကေလးစာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ့စာေပ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို အဓိကထား၍ စု ေဆာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္းဆက္ဝတၳဳမ်ားကုိလည္း လိုမည္ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္စနစ္တစ္ခုလံုးရိွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းအျပည့္အစံုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ စာၾကည့္တိုက္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ “eLib” ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္းဝင္ေၾကးသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ စာအုပ္ (၂) အုပ္ကို အမ်ား ဆံုး ၂ ပတ္ ငွားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္ေတာ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စုေဆာင္း ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ငွားရမ္းရန္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ် မွတ္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြား သည့္ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္ တိုက္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္အေလ့အက်င့္၊ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာပညာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ ကို ျမွင့္တင္ရန္ ေရႊ႔ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ သင္တန္း မ်ားေပးၿပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာမ်ားမွ လည္း စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြမ္းက်င္စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားမွ လူထုသို႔ သင္ၾကား ျပသမည္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတိုမ်ားကို လိုအပ္သလို ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြ

ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္သာ ရပ္တည္ မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျပည္ထဲေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္တည္ေထာင္ ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ မည္သည့္ လူပုဂၢိလ္/ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းေသာ ရန္ပံုေငြ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရယူမည္ျဖစ္သည္။

လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ ရန္ပံုေငြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသံုး ျပဳျခင္း

ရရွိေသာအလွဴေငြမ်ားကို ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံၿပီး၊ သံုးစြဲၿပီး ေငြမ်ားကို ေဘာက္ခ်ာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေငြ စာရင္းလစဥ္ျပဳစုထားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းကိုလည္း စနစ္တက် ထား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလွဴရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုပါက ျပသႏိုင္ရန္ အသင့္ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္ စစ္ေဆးထား ေသာ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီ – မတ္) အဆံုးတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဝက္ဆိုက္ရိွ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ခြဲ ေအာက္တြင္ တင္မည္ ျဖစ္သည္။

သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံ ျခင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ မွန္ တိုင္းတာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္ တိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္တိုင္းတာ ျခင္းမ်ားကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ လူထုအႀကံေပးသည္ကို အေလးအနက္ထား၍ စဥ္းစား သံုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ထြက္ေပၚရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ သည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ Beyond Access, Asia Foundation, Open Society Institute ႏွင့္ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္တို႔ထံမွ ပစၥည္းမ်ား၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း စသည့္ အကူအညီမ်ား ရရိွေနသည္။

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းကို ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Hino Motor Limited လွဴဒါန္း ေသာ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ ဘတ္စ္ႏွစ္စင္းႏွင့္ လည္ ပတ္ေနသည္။ ကားလမ္းေပါက္ေသာ ေက်းရြာ ၂၁ ရြာသို႔ တစ္လွည့္စီသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရြာသူရြာသား ၅၈,ဝဝဝ ထံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုရြာသူရြာသားမ်ားထဲမွ (၁ဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းသည္ ေကာ့မွဴးျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန အျပင္ဘက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စာၾကည့္ တိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးကို ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေန သည္။ လက္ရိွတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေကာ့မွဴးတြင္ ေခတ္မီဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ အားလံုးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အခမဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။

ပစၥည္းေပးအပ္ လွဴဒါန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္အားေပးလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မဆို ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

ပင္မစာၾကည့္တုိက္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာၾကည့္တိုက္ ေလးမ်ားအတြက္ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ လက္ရိွတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရိွ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ျပည့္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္ကို ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး စာေစာင္မ်ား ထည့္သြင္းၿပီး ျပည့္စံုေသာ စာၾကည့္ တုိက္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လူ အေယာက္ ၂၀၀ ဆန္႔ေသာ ဘက္စံုသံုးခန္းမႀကီး ကလည္း စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေပးရန္ ေန ရာတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနသည္။

နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာ၊ ဆရာဝန္၊ သင္ၾကားေရး ကၽြမ္းက်င္သူတို႔သည္ ယခုအခါ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ားမွ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အေျခခံပညာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကိုဗဟိုစာၾကည့္တိုက္တြင္ အပတ္ စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟို စာၾကည့္ တိုက္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မ႑ိဳင္အျဖစ္ တည္ရိွ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြ႕လ်ားဘတ္စ္မ်ား အတြက္ အေျခစိုက္႐ံုးႏွင့္စာအုပ္မ်ား ပင္မသိုေလွာင္ ႐ံုျဖစ္ၿပီး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံေရး႐ံုးျဖစ္ပါ သည္။ ေရြ႕လ်ားဘတ္စ္ကားမ်ားကိုလည္း ဗဟို စာၾကည့္တုိက္၏ ကားဂိုေဒါင္တြင္ ထားရိွမည္ ျဖစ္ သည္။

Membership