စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား

ေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး စာဖတ္က်င့္ျမွင့္တင္ရန္၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ မ်ားမွ ဗဟုသုတမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ရယူရမည္၊ ဖတ္သင့္ ေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား၊ စာေရးဆရာ၏ ဘဝအေတြ႔ အႀကံဳႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဤေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအၾကားတြင္ မ်ားစြာ ေရပန္းစား ၿပီး လူအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေခါင္းစဥ္ အမ်ားအျပားေအာက္တြင္ ဗဟုသုတမွ်ေဝႏိုင္ရန္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဤဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

လက္ရိွတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္ ရိွသည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ႏွစ္လတစ္ခါ က်င္းပလ်က္ရိွသည္။ဤေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ က်န္းမာေစသည့္ အစာအစာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စားသံုးရ မည္၊ ေအာ္ဂန္းနစ္အစားအစာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳး မည္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဟာ ေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပညာေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ၾကားရိွ ဗဟုသုတကြာဟမႈမ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေစလိမ့္မည္။